Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.
 2. Porozumienie o utworzeniu spółki wodnej.
 3. Dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki.
 4. Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki.
 5. Statut spółki wodnej wraz z wykazem członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.
 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  • przekazem lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Bieruń prowadzony przez ING S.A.
   nr konta 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563,lub
  • bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bieruń (Bieruń, Rynek 14).
 3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek złożony do burmistrza m. Bieruń.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Bieruniu

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Środowiska i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

UWAGI:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór wniosku o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.

PLIKI DO POBRANIA: