W celu ułatwienia załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Bieruniu osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą osoby posługującej się językiem migowym.

Zgodnie z przepisami możliwe również jest reprezentowanie osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głucho niewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Aby skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym należy:

1. Zgłosić zamiar skorzystania z usług osoby posługującej się językiem migowym na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Starostwie.

2. Wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.


Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1. Wypełnić wniosek o pomoc osoby posługującej się językiem migowym według ustalonego wzoru oraz:

-  dostarczyć go do siedziby Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1 – Informacja, parter budynku

lub

- przesłać go faksem na nr tel. 32 226 90 00

lub

- przesłać go mailem na adres: migowy@powiatbl.pl

2. Zgłosić telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr tel. 32 22 69 104 lub 32 22 69 100.