Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1)     uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2)     wglądu do dokumentów urzędowych,

3)     dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1)    ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)    udostępniania informacji na wniosek, a w przypadku, gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie, udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

3)    udostępniania w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz przez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,  

4)    wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.