Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

W celu uzyskania informacji publicznej można skorzystać z wniosku (wzór wniosku poniżej).

 

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej
 

Sposoby złożenia wniosku:

                   1. listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

ul. św. Kingi 1

43-155 Bieruń

 

2. osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Bieruniu,

 

3. na adres poczty elektronicznej:

starosta@powiatbl.pl

 

4. przesłanie drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP lub ePUAP.

 

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty (art. 15 ustawy).

 

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.