Miejsce złożenia dokumentów:

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu na adres:
  Starostwo Powiatowe w Bieruniu
  ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruniu
  faks +48 32 226 90 00
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną  na adres e-mail:
  starosta@powiatbl.pl

·         ustnie do protokołu:
środa godz. 15:30 – 16:30 w Biurze Zarządu pok. 204

Starostwo Powiatowe w Bieruniu
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruniu

Godziny przyjmowania skarg i wniosków:

Starosta Bieruńsko-Lędziński lub Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy od 15:30 do 16:30

W pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00 Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24
(Sala konferencyjna – parter)


Uwagi:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do starostwa (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.)
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 

 

 

 

Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:

 1. Poprawy organizacji urzędu.
 2. Wzmocnienia praworządności.
 3. Usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
 4. Ochrony własności.
 5. Lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

*  Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:

 1. Zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników.
 2. Naruszenia praworządności.
 3. Naruszenia interesów skarżących.
 4. Przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
 5. Nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.
 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.